Wirtualna wycieczka po świecie finansów | Darkan
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19
Rozpocznij
Witamy na wirtualnej wycieczce po świecie finansów i bankowości.

Dzięki wycieczce poznasz najważniejsze zagadnienia związane 
z finansami oraz poznasz kluczowe instytucje.
Zapraszamy
Centrum Edukacji Finansowej
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Narodowy Bank Polski
Związek Banków Polskich
Krajowa Izba Roliczeniowa
 Ministerstwo Finansów
Związek Banków Polskich
 Biuro Informacji Kredytowej
Bank Gospodarstwa Krajowego
Dziękujemy! Dotarliśmy do końca wycieczki. Jeśli Ci się podobało zaproś swoich znajomych.
Najedź na wybrany budynek by dowiedzieć się jaką ma nazwę, kliknij by do niego przejść.
Źródło: Ministerstwo Finansów 
Kliknij w obrazek aby obejrzeć galerię.
Źródło: Ministerstwo Finansów 
1
2
3
4
MINISTERSTWO FINANSÓW 

Ministerstwo Finansów (MF) jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego ds. budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych. 

Jednym z podstawowych zadań MF jest opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa. Ponadto ministerstwo zajmuje się systemem finansowania samorządu terytorialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa państwa oraz zarządza długiem publicznym. 

MF odpowiada również za realizację dochodów i wydatków budżetu państwa, m.in. dochodów  z podatków, a także za współpracę finansową, kredytową i płatniczą 
z zagranicą oraz realizację przepisów dotyczących ceł. 
Źródło: Ministerstwo Finansów 
1
2
3
4
MINISTERSTWO FINANSÓW 

MF wykonuje zadania dotyczące funkcjonowania rynku finansowego, w tym banków, zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych oraz dotyczące obrotu papierami wartościowymi. Ponadto inicjuje politykę rządu odnośnie rynku papierów wartościowych. 

Misją Ministerstwa Finansów oraz jednostek podległych ministrowi i przez niego nadzorowanych jest zapewnienie stabilnych, efektywnych i zrównoważonych finansów publicznych oraz wysokiej jakości świadczonych usług. Źródło: Ministerstwo Finansów 
1
2
3
4
MINISTERSTWO FINANSÓW 

Głównymi kierunkami działania i rozwoju Ministerstwa są: 


        - Utrzymanie stabilności i poprawa efektywności finansów publicznych,      

        - Rozwiązania systemowe zapewniające wpływy z tytułu podatków, 

  •   ceł i innych należności publicznoprawnych, 

  • - Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, 

  • - Rozwiązania systemowe zapewniające rozwój systemu finansowego, 

  • - Wzmocnienie zdolności organizacji do skutecznej realizacji zadań. 

Źródło: Ministerstwo Finansów 
1
2
3
4
MINISTERSTWO FINANSÓW 

W Ministerstwie  działają organy: 

       - Szef Krajowej Administracji Skarbowej, 
       - Generalny Inspektor Informacji Finansowej, 
       - Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, 
       - Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie       
          Dyscypliny Finansów


Mapa
Dowiedz się więcej
o Ministerstwie Finansów.

Multimedia
O Ministerstwie Finansów
Źródło: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
Kliknij w obrazek aby obejrzeć galerię.
Źródło: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
1
2
3
4
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. Bank jest partnerem finansowym aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Jest jednocześnie inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Bank odgrywa znaczącą rolę, wraz z innymi instytucjami rozwoju, w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku, która jest kluczowym dokumentem państwa polskiego w średnio- i długofalowej polityce gospodarczej. 

BGK ma za sobą wspaniałą historię wielkich osiągnięć dla Polski, które traktuje jako inspirację dla swoich działań, ale patrzy w przyszłość, bo tam będą widoczne efekty dzisiejszej pracy. Bank codziennie pracuje na rzecz przyszłości Polski i kolejnych pokoleń. 
Źródło: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
1
2
3
4
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

Bank Gospodarstwa Krajowego powstał 1924 r. z inicjatywy ówczesnego premiera
i ministra skarbu, Władysława Grabskiego. Bank powołany został na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. Powstał w wyniku fuzji trzech wywodzących się z Galicji banków publicznych: Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich. 


Od końca lat 20. BGK stał się największym bankiem II Rzeczypospolitej. Był przede wszystkim instytucją kredytu długoterminowego, zajmując w tej dziedzinie czołową pozycję w kraju, dostarczając 73% ogółu kredytów długoterminowych
w 1929 r. i prawie 90% w 1938 r. 


Źródło: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
1
2
3
4
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

Siedziba centrali BGK do grudnia 1931 r. znajdowała się jednocześnie w kilku lokalizacjach. W latach 1928–1931 wzniesiono według projektu Rudolfa Świerczyńskiego – gmach Banku Gospodarstwa Krajowego w Alejach Jerozolimskich
w Warszawie. Centrala BGK mieści się obecnie w tym samym gmachu przy Alejach Jerozolimskich. 

Bank Gospodarstwa Krajowego od początku swojego istnienia wspierał finansowo rozwój krajowej gospodarki. Instytucje i przedsiębiorstwa państwowe zawsze były dla BGK grupą priorytetową. BGK angażował się finansowo we wszystkie najważniejsze inwestycje II RP. Wśród nich znajduje się np. port i stocznia w Gdyni. Budownictwo mieszkaniowe było drugim po kredytowaniu przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych przedmiotem aktywności przedwojennego BGK. Kredytowanie budownictwa, poza zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, traktowane było jako jedno z narzędzi pobudzania koniunktury.  

1
2
3
4
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

BGK dla osób fizycznych: 

  -  Mieszkanie na Start 
  -  Mieszkanie dla Młodych 
  -  Pierwszy biznes - wsparcie w starcie 
  -  Fundusz Kredytów Studenckich 
  -  Fundusz Mieszkań na Wynajem 
  -  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 
  -  Mieszkanie Plus 


Mapa
Dowiedz się więcej
o Banku Gospodarstwa Krajowego.

Multimedia
O Banku Gospodarstwa Krajowego
Źródło: Biuro Informacji Kredytowej 
Źródło: Biuro Informacji Kredytowej 
1
2
3
BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

Biuro Informacji Kredytowej to największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych. Posiada w swojej bazie informacje o 159 mln rachunków należących do 25 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej łącznie 1,4 mln firm, rolników i innych podmiotów, w tym o 845 tys. mikroprzedsiębiorców. 

BIK gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów
i firm pożyczkowych, tj. z całego rynku kredytowego w Polsce. Jest to największy
w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych. 
Źródło: Biuro Informacji Kredytowej 
1
2
3
BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

BIG InfoMonitor zbiera i udostępnia informacje o zadłużeniu konsumentów
i przedsiębiorców, a także o ich terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań. Dzięki temu daje bankom i przedsiębiorcom wiedzę na temat wiarygodności płatniczej potencjalnych kredytobiorców i kontrahentów. 
Źródło: Biuro Informacji Kredytowej 
1
2
3
BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

 - Do BIK trafiają wszystkie informacje dotyczące kredytów zaciąganych we wszystkich bankach, SKOK-ach i ponad 70 największych firmach pożyczkowych. Są to zarówno informacje pozytywne, czyli te o kredytach spłacanych terminowo, które tworzą pozytywną historię kredytową, ułatwiając w przyszłości uzyskanie kredytu, jak i informacje negatywne – o kredytach niespłacanych lub spłacanych z opóźnieniami. 

- Ponad 90% danych zgromadzonych w BIK, to dane pozytywne. 

-  BIK, jako instytucja powołana na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, ma ustawowe prawo przetwarzać dane stanowiące tajemnicę bankową w celu wspomagania banków i SKOK-ów w ocenie zdolności kredytowej ich Klientów. Prawo bankowe ściśle określa również możliwości usunięcia danych z BIK. 

Źródło: Ministerstwo Finansów 
1
2
3
MINISTERSTWO FINANSÓW 

W Ministerstwie  działają organy: 

       - Szef Krajowej Administracji Skarbowej, 
       - Generalny Inspektor Informacji Finansowej, 
       - Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, 
       - Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie       
          Dyscypliny Finansów


Mapa
Dowiedz się więcej
o Biurze Informacji Kredytowej.

Multimedia
O Biurze Informacji Kredytowej
1
2
KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA

KIR to hub technologiczny, kluczowy podmiot infrastruktury polskiego systemu płatniczego i dostawca cyfrowych rozwiązań dla bankowości, gospodarki i administracji. 

KIR zapewnia usługi, które skutecznie i efektywnie podnoszą poziom digitalizacji procesów, zarówno w sferze komercyjnej, jak i w administracji publicznej. Wśród najnowszych projektów są narzędzia do zdalnej weryfikacji tożsamości - mojeID oraz elektroniczny podpis kwalifikowany - mSzafir.  KIR jest także pionierem technologii blockchain w Polsce. 
1
2
KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA

Działalność KIR opiera się na czterech głównych filarach: 

      - zaufanym partnerstwie w obszarze kompleksowych, niezawodnych i
      bezpiecznych usług rozliczeniowych w złotych i w euro, 

   - upowszechnianiu usług identyfikacji elektronicznej i usług zaufania, tj. mojeID i
       mSzafir, 

   - rozszerzeniu zakresu usług z obszaru przeciwdziałania nadużyciom finansowym,
      AML, KYC i bezpiecznej wymiany informacji, 

-   wykorzystaniu szans związanych z otwartą bankowością i nowoczesnymi
    płatnościami. 


Źródło: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
1
2
3
4
MINISTERSTWO FINANSÓW 

Siedziba centrali BGK do grudnia 1931 r. znajdowała się jednocześnie w kilku lokalizacjach. W latach 1928–1931 wzniesiono według projektu Rudolfa Świerczyńskiego – gmach Banku Gospodarstwa Krajowego w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Centrala BGK mieści się obecnie w tym samym gmachu przy Alejach Jerozolimskich. 

Bank Gospodarstwa Krajowego od początku swojego istnienia wspierał finansowo rozwój krajowej gospodarki. Instytucje i przedsiębiorstwa państwowe zawsze były dla BGK grupą priorytetową. BGK angażował się finansowo we wszystkie najważniejsze inwestycje II RP. Wśród nich znajduje się np. port i stocznia w Gdyni. Budownictwo mieszkaniowe było drugim po kredytowaniu przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych przedmiotem aktywności przedwojennego BGK. Kredytowanie budownictwa, poza zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, traktowane było jako jedno z narzędzi pobudzania koniunktury.  

Źródło: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
1
2
3
4
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

BGK dla osób fizycznych: 

  -  Mieszkanie na Start 
  -  Mieszkanie dla Młodych 
  -  Pierwszy biznes - wsparcie w starcie 
  -  Fundusz Kredytów Studenckich 
  -  Fundusz Mieszkań na Wynajem 
  -  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 
  -  Mieszkanie Plus 


Mapa
Dowiedz się więcej
o Krajowej Izbie Rozliczeniowej.

Multimedia
O Krajowej Izbie Rozliczeniowej
1
2
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego. 
1
2
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Do zadań statutowych Związku należy:

- reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków, wydawanie opinii i ekspertyz     
   oraz 
delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych
   dotyczących 
działania banków,
- uczestnictwo w charakterze ekspertów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu,
- współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami w zakresie
   funkcjonowania przepisów prawa odnoszących się do polskiego systemu bankowego,
- organizowanie wymiany informacji pomiędzy bankami,
- promocja sektora bankowego i jego usług, budowa infrastruktury międzybankowej, wspieranie
   standaryzacji produktów i usług bankowych,
- upowszechnianie wiedzy na temat bankowości,
- prowadzenie postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego dla banków,
- upowszechnianie zasad dobrej praktyki bankowej,
- popieranie kształcenia zawodowego i koordynacja programów szkoleniowych dla kadry
   bankowej.


Źródło: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
1
2
3
4
MINISTERSTWO FINANSÓW 

Siedziba centrali BGK do grudnia 1931 r. znajdowała się jednocześnie w kilku lokalizacjach. W latach 1928–1931 wzniesiono według projektu Rudolfa Świerczyńskiego – gmach Banku Gospodarstwa Krajowego w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Centrala BGK mieści się obecnie w tym samym gmachu przy Alejach Jerozolimskich. 

Bank Gospodarstwa Krajowego od początku swojego istnienia wspierał finansowo rozwój krajowej gospodarki. Instytucje i przedsiębiorstwa państwowe zawsze były dla BGK grupą priorytetową. BGK angażował się finansowo we wszystkie najważniejsze inwestycje II RP. Wśród nich znajduje się np. port i stocznia w Gdyni. Budownictwo mieszkaniowe było drugim po kredytowaniu przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych przedmiotem aktywności przedwojennego BGK. Kredytowanie budownictwa, poza zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, traktowane było jako jedno z narzędzi pobudzania koniunktury.  

Źródło: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
1
2
3
4
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

BGK dla osób fizycznych: 

  -  Mieszkanie na Start 
  -  Mieszkanie dla Młodych 
  -  Pierwszy biznes - wsparcie w starcie 
  -  Fundusz Kredytów Studenckich 
  -  Fundusz Mieszkań na Wynajem 
  -  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 
  -  Mieszkanie Plus 


Mapa
Dowiedz się więcej
o Związku Banków Polskich.

Multimedia
Związku Banków Polskich
Źródło: Narodowy Bank Polski
Źródło: Narodowy Bank Polski 
1
2
3
4
NARODOWY BANK POLSKI 

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. 

NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa. 

Organami Narodowego Banku Polskiego są: prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz zarząd NBP. 

Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. 
Źródło: Narodowy Bank Polski
1
2
3
4
NARODOWY BANK POLSKI 

Do głównych obszarów działalności NBP należą: 

          - prowadzenie polityki pieniężnej, 
           - działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, 
           - działalność emisyjna, 
           - rozwój systemu płatniczego, 
           - zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski, 
           - obsługa Skarbu Państwa, 
           - działalność edukacyjna i informacyjna. Źródło: Narodowy Bank Polski
1
2
3
4
NARODOWY BANK POLSKI 

Narodowy Bank Polski odpowiada za stabilność narodowego pieniądza. Wypełniając ten konstytucyjny obowiązek, NBP opracowuje i realizuje strategię polityki pieniężnej oraz – uchwalane corocznie – założenia polityki pieniężnej. Poprzez zarządzanie rezerwami dewizowymi zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego państwa. Dzięki emisji znaków pieniężnych zabezpiecza płynność obrotu gotówkowego. 

Ważnym celem NBP jest dbałość o stabilność systemu finansowego. W ramach pełnionych funkcji nadzorczych i regulacyjnych NBP dba o płynność, sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego. Przyczynia się również do rozwoju bezpiecznej infrastruktury rynku finansowego. 

Ponadto, NBP podejmuje działania służące upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej, m.in. dzięki udostępnianiu informacji na stronie internetowej www.nbp.pl oraz poprzez działalność Portalu Edukacji Ekonomicznej. 

Źródło: Narodowy Bank Polski
1
2
3
4
NARODOWY BANK POLSKI 

Najważniejsze inicjatywy edukacyjno-informacyjne NBP: 

      - Portal Edukacji Ekonomicznej,  
     - Ogólnopolski konkurs grantowy, 
     - Ogólnopolski konkurs na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej,  
     - Program „Ekonomia na co dzień”,  
     - Nagroda im. Władysława Grabskiego,  
     - Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka,  
     - Program Stypendiów Pomostowych,  
     - Działalność wydawnicza. 


Mapa
Dowiedz się więcej
o Narodowym Banku Polskim.

Multimedia
O Narodowym Banku Polskim
Źródło: Narodowy Bank Polski
1
2
3
4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. 
1
2
3
4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

Do zadań Komisji należy ponadto: 
      - podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego; 
     - podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności; 
     - podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku
       finansowego; 

     - udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem
       finansowym; 

    - stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między
      uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków
      umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług
      świadczonych przez te podmioty; 
    - wykonywanie innych zadań określonych ustawami. 


1
2
3
4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. 

Obsługą KNF zajmuje się Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który jest niezależną instytucją, ograniczającą nadmierne ryzyko w działalności podmiotów nadzorowanych, wzmacniającą przejrzystość rynku finansowego i wspierającą budowanie jego pozycji w Europie. Jego misją jest dbałość o stabilne funkcjonowanie i bezpieczny rozwój rynku finansowego. 
1
2
3
4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

Działalność dla osób fizycznych: 

        - Porównywarka opłat pobieranych przez dostawców usług płatniczych 
        - Ochrona klienta na rynku usług finansowych 
        - Lista ostrzeżeń publicznych KNF 
        - Ostrzeżenia organizacji międzynarodowych oraz zagranicznych organów nadzoru 
       - Wyszukiwarka podmiotów 
       - Kampanie społeczne 
       - Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych 


Mapa
Dowiedz się więcej
o Komisji Nadzoru Finansowego.

Multimedia
o Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl
Źródło: BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
1
2
3
4
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) działa na rzecz stabilności krajowego
systemu finansowego, w szczególności przez zapewnienie funkcjonowania
obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów oraz prowadzenie przymusowej
restrukturyzacji instytucji finansowych zagrożonych bankructwem.
BFG razem z NBP i KNF tworzą sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce.
Fundusz w razie upadłości banku / spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
zapewnia deponentom wypłatę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach
w banku lub SKOKu. Gwarancjom podlegają środki do równowartości w złotych 100
tys. euro.

Mówiąc prościej, BFG wypłaca pieniądze do wysokości 100 tys. euro, gdy bank /
SKOK danego klienta zbankrutuje. Więcej informacji można znaleźć na stronie


Źródło: BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
1
2
3
4
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Drugim podstawowym zadaniem BFG jest prowadzenie przymusowej
restrukturyzacji. Jest to wprowadzony w Unii Europejskiej instrument pozwalający na
szybszą i skuteczniejszą interwencję wobec zagrożonego upadłością podmiotu dla
zapewnienia ciągłości realizacji funkcji, które mają kluczowe znaczenie dla klientów
tego podmiotu i gospodarki (tzw. funkcje krytyczne), oraz ochrony stabilności
finansowej. Koszty przymusowej restrukturyzacji w pierwszej kolejności powinny
obciążać właścicieli i wierzycieli podmiotu.
Działania są podejmowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w sytuacji
gdy spełnione zostały łącznie następujące przesłanki:
 - podmiot jest zagrożony upadłością,
 - dostępne działania nadzorcze lub działania podmiotu nie pozwalają na usunięcie
tego zagrożenia we właściwym czasie,
 - podjęcie działań jest konieczne w interesie publicznym.Źródło: BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
1
2
3
4


Źródło: BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
1
2
3
4
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY


Aby Bankowy Fundusz Gwarancyjny mógł realizować swoje zadania, banki i kasy
regularnie odprowadzają do Funduszu składki zasilające fundusze gwarantowania
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. W 2021 r. BFG dysponował
funduszami przekraczającymi 20 mld zł. Inne możliwe źródła finansowania BFG to
m.in. kredyt z NBP lub pożyczka z budżetu państwa.


Mapa
Dowiedz się więcej
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Multimedia
O Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

Reklamacja płatności? Tak, to możliwe! Poznaj procedurę Chargeback


1
2
3
1
2
3
PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

ABC bezpieczeństwa płatności - poznaj, zapamiętaj, stosuj!


1
2
3
PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

Dlaczego warto płacić bezgotówkowo?

HISTORIA PIENIĄDZA

Krótka historia pieniądza

1
2
3
BUDŻET DOMOWY

Ryzyko i zysk w inwestowaniu

1
2
3
BUDŻET DOMOWY

Oszczędzanie i inwestowanie długoterminowe

1
2
3
BUDŻET DOMOWY

Świadome oszczędzanie i inwestowanie
2
3
1
BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

Bądź cyberbezpieczny zawsze: Odc. 3 - Cyberbezpieczeństwo w podróży

3
1
2
BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

Bądź cyberbezpieczny zawsze: Odc. 2 - Cyberbezpieczeństwo w miejscu pracy

3
1
2
BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

Bądź cyberbezpieczny zawsze: Odc. 1 - Cyberbezpieczeństwo zaczyna się
w domu


BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I MOBILNA

Karty bankowe: Odc. 1 - Rodzaje kart bankowych

1
2
3
1
2
3
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I MOBILNA

Karty bankowe: Odc. 2 - Płatności kartą w e-commerce

1
2
3
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I MOBILNA 

Karty bankowe: Odc. 3 - Płatności kartą w POS


Źródło: Ministerstwo Finansów 
1
2
3
4
MINISTERSTWO FINANSÓW 

W Ministerstwie  działają organy: 

       - Szef Krajowej Administracji Skarbowej, 
       - Generalny Inspektor Informacji Finansowej, 
       - Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, 
       - Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie       
          Dyscypliny Finansów


Mapa
Wybierz temat, który Cię interesuje, aby zapoznać się z  wybranymi filmami edukacyjnymi, które przybliżą Ci wskazane zagadnienia.
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Bankowość internetowa i mobilna
Historia pieniądza
Budżet domowy
Płatności bezgotówkowe
Budżet domowy
Historia Pieniądza
Płatność bezgotówkowa
Rozpocznij
Witamy na wirtualnej wycieczce po świecie finansów i bankowości.

Dzięki wycieczce poznasz najważniejsze zagadnienia związane 
z finansami oraz poznasz kluczowe instytucje.


Zapraszamy
0%