Wirtualna wycieczka po świecie finansów | Darkan
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19
Rozpocznij
Witamy na wirtualnej wycieczce po świecie finansów i bankowości.

Dzięki wycieczce poznasz najważniejsze zagadnienia związane 
z finansami oraz poznasz kluczowe instytucje.
Zapraszamy
Centrum Edukacji Finansowej
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Narodowy Bank Polski
Związek Banków Polskich
Krajowa Izba Roliczeniowa
 Ministerstwo Finansów
Związek Banków Polskich
 Biuro Informacji Kredytowej
Bank Gospodarstwa Krajowego
Dziękujemy! Dotarliśmy do końca wycieczki. Jeśli Ci się podobało zaproś swoich znajomych.
Najedź na wybrany budynek by dowiedzieć się jaką ma nazwę, kliknij by do niego przejść.
Kliknij w obrazek aby przejść do wirtualnego spaceru po MF
Kliknij w obrazek aby obejrzeć galerię.
1
2
3
4
MINISTERSTWO FINANSÓW 

Ministerstwo Finansów (MF) jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego ds. trzech działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, rynki finansowe. 
1
2
3
4
MINISTERSTWO FINANSÓW 

Trochę historii – kilka dat 


- 1944 r. – utworzenie Ministerstwa Skarbu, w którym wypracowywano koncepcje ogólnej polityki gospodarczej kraju. MS było najważniejszym, strategicznym ministerstwem gospodarczym II Rzeczypospolitej. Z tego względu funkcje ministra skarbu łączono niekiedy ze stanowiskiem premiera – Władysław  Grabski, który w 1924 r. przeprowadził reformę walutową lub wicepremiera – Eugeniusz Kwiatkowski.
-  1950 – Przekształcenie Ministerstwa Skarbu i zmiana nazwy na Ministerstwo Finansów. 
- 2008 – uruchomienie systemu e-Deklaracje do składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną
-   2019 – powołanie Rady Edukacji Finansowej1
2
3
4
MINISTERSTWO FINANSÓW 

Główne zadania

 • Opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa.
 • Zajmowanie się systemem finansowania samorządu terytorialnego, sfery budżetowej
  i bezpieczeństwa państwa.
   
 • Zarządzanie długiem publicznym. 
 • Realizowanie dochodów i wydatków budżetu państwa, m.in. dochodów z podatków. 
 • Prowadzenie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą. 
 • Realizowanie przepisów dotyczących ceł. 
 • Wykonywanie zadań dotyczących funkcjonowania rynku finansowego, w tym banków, zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych oraz dotyczących obrotu papierami wartościowymi. Inicjowanie polityki rządu odnośnie rynku papierów wartościowych.1
2
3
4

  MINISTERSTWO FINANSÓW

   

  Słowniczek

  • budżet - zestawienie dochodów i wydatków 
  • samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej; 1999 r. wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny i trzy szczeble
   samorządu: gminny, powiatowy i wojewódzki.
  • dług publiczny – suma pozostałych do spłacenia pożyczek państwowych
  • papiery wartościowe – dokumenty, które świadczą o tym, że ktoś posiada prawa majątkowe
  • cło – opłata pobierana przy przekraczaniu przez towar granicy celnej (granice celne pokrywają się zwykle z granicami państw, istnieje również unia celna) danego kraju w celu wywozu/przywozu
   lub też przy jego tranzycie przez obszar celny
    
  • tranzyt – przejazd osób lub przewóz towarów przez obszar danego państwa w drodze
   do innego państwa)


     Mapa
     Dowiedz się więcej
     o Ministerstwie Finansów.

     Multimedia
     O Ministerstwie Finansów
     https://www.gov.pl/web/finanse
     Źródło: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
     1
     2
     3
     4
     BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

     Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) powstał w wyniku fuzji (połączenia) trzech wywodzących się z Galicji banków publicznych: Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich.
     Misją BGK jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 

     1
     2
     3
     4
     BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

     Trochę historii – kilka dat 

     1924 - Powstanie BGK z inicjatywy ówczesnego premiera i ministra skarbu –
                     Władysława Grabskiego. Od końca lat 20. BGK stał się największym
                     bankiem II Rzeczypospolitej. Był przede wszystkim instytucją kredytu
                     długoterminowego, zajmując w tej dziedzinie czołową pozycję w kraju,
                     dostarczając 73% ogółu kredytów długoterminowych w 1929 r. i prawie
                     90% w 1938 r. 
     1939 - Założenie przez pracowników centrali BGK spółdzielni pracy „Spólnota”,
                     której celem była finansowa pomoc dla bezrobotnych pracowników BGK
                     oraz działalność konspiracyjna. 
     1944 - Uruchomienie pierwszych w kraju placówek BGK. 
     1989 - Decyzja MF „o uaktywnieniu” BGK – nowy statut i wzrost liczby
                     pracowników.      1
     2
     3
     4
     BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

     Główne zadania


     • Rozwijanie systemów poręczeń i gwarancji mających na celu pobudzanie przedsiębiorczości.
     • Inicjowanie i realizowanie programów służących wzrostowi gospodarczemu Polski.
     • Stanowienie centrum kompetencyjnego w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów.
     • Angażowanie się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków
      do mieszkań.
     • Zarządzanie programami europejskimi i dystrybuowanie środkami unijnymi w skali krajoweji regionalnej.
     • Znaczący udział w procesie konsolidacji finansów publicznych.
     • Specjalizowanie się w obsłudze rządowych programów finansowych i dystrybucji, związanymi z nimi funduszami celowymi oraz w obsłudze rachunków bankowych instytucji państwowych.
     1
     2
     3
     4
     BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

     Słowniczek 


     • spółdzielnia - dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą 
     • gwarancja bankowa – samodzielne zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji,
      na podstawie złożonego przez niego żądania, wskazanej kwoty, gdy zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się ze swojego zobowiązania
     • beneficjent– osoba otrzymująca pieniądze lub inne korzyści
     • spółka komunalna – własność władz lokalnych (samorząd miejski) 
     • konsolidacja – połączenie, integracja, zespolenie 
     • fundusze celowe – tworzone w celu realizacji wyodrębnionych zadań, które należą 
      do obowiązków państwa; środki w funduszach pochodzą z budżetu państwa i są przeznaczone wyłącznie na wyznaczony cel, który jest zapisany w ustawach tworzących
      konkretny fundusz
       

     Mapa
     Dowiedz się więcej
     o Banku Gospodarstwa Krajowego.

     Multimedia
     O Banku Gospodarstwa Krajowego
     https://www.bgk.pl
     Źródło: Biuro Informacji Kredytowej 
     1
     2
     3
     BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

     Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych. Posiada w swojej bazie informacje o 159 mln rachunków należących do 25 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej łącznie 1,4 mln firm, rolników i innych podmiotów, w tym o 845 tys. mikroprzedsiębiorców.

     Ważne: nie pomyl Biura Informacji Kredytowej z Biurem Informacji Gospodarczej.
     4
     1
     2
     3
     BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

     Trochę historii – kilka dat

     1997 – Utworzenie Biura Informacji Kredytowej na podstawie ustawy Prawo  Bankowe .
     2001 – Pojawienie się pierwszych danych o zaciągniętych kredytach. 
     2004 – Udostępnienie kolejnej usługi – oceny punktowej ryzyka kredytowego
                      (scoring kredytowy). 
     2009 – Wprowadzenie Systemu Informacji BIK – Przedsiębiorca. 
     2013 – Uruchomienie nowego portalu internetowego dla konsumentów. 


     4
     4
     1
     2
     3
     BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ


     Zadaniem Biura Informacji Kredytowej jest gromadzenie i udostępnianie danych
     o spłaconych i aktualnie spłacanych zobowiązaniach kredytowych
     , przez które należy rozumieć kredyty, pożyczki, karty kredytowe, limity, poręczenia kredytów.


     • BIK przygotowuje Raport Kredyt Trendy.
     • Publikuje raz w miesiącu Newsletter Kredytowy BIK, czyli informacje podsumowujące co miesiąc cały rynek kredytowy w Polsce. 
     • Cyklicznie przekazuje także informacje dotyczące rynku mieszkaniowego BIK Indeks.     4
     1
     2
     3
     BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

     Słowniczek 


     • kredyt - pisemna umowa między bankiem (kredytodawcą) a klientem (kredytobiorcą), na mocy, której ten pierwszy udostępnia określoną kwotę pieniędzy; kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami
      w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu

     • platforma antyfraudowa - poprzez analizę wniosków i danych aplikacyjnych, „krzyżując” informacje z różnych banków obecnych w systemie, wykrywa
      i wskazuje przypadki podwyższonego ryzyka operacyjnego oraz umożliwia ich sprawną i pogłębioną analizę
       


     Mapa
     Dowiedz się więcej
     o Biurze Informacji Kredytowej.

     Multimedia
     O Biurze Informacji Kredytowej
      https://www.bik.pl 
     Certyfikat SZAFIR
     Express Elixir
     1
     2
     KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA

     Krajowa Izba Rozliczeniowa jest kluczowym podmiotem infrastruktury polskiego systemu płatniczego i dostawcą cyfrowych rozwiązań dla bankowości, gospodarki
     i administracji. Jest platformą łączącą banki z zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych. Wspierając banki i podmioty trzecie dba o bezpieczeństwo i sprawność integracji procesów. 

     3
     4
     3
     4
     1
     2
     KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA

     Trochę historii – kilka dat


     1991 - Podpisanie aktu notarialnego powołującego KIR S.A. 

     1994 - Uruchomienie systemu Elixir - elektronicznego systemu rozliczeń
                     międzybankowych do wymiany detalicznych zleceń płatniczych w złotych,
                     a od 2005 również w euro.

     2012 - Uruchomienie systemu Express Elixir - pierwszego na polskim rynku
                      i drugiego w Europie systemu rozliczeń płatności natychmiastowych.

     2015 - Uruchomienie współpracy operacyjnej ze spółką Polski Standard Płatności
                     w zakresie obsługi systemu płatności mobilnych BLIK.
      

     2017 - Rozpoczęcie Programu Upowszechniania Płatności Bezgotówkowych w administracji
                      publicznej realizowanego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.
           1
     2
     3
     4
     KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA

     Działalność KIR opiera się na czterech filarach:   

     • zaufanym partnerstwie w obszarze kompleksowych, niezawodnych
      i bezpiecznych usług rozliczeniowych w złotych i w euro,
     • upowszechnianiu usług identyfikacji elektronicznej i usług zaufania, tj. mojeID
      i mSzafir,
     • rozszerzeniu zakresu usług z obszaru przeciwdziałania nadużyciom finansowym, AML (działanie przeciw praniu pieniędzy), KYC (proces weryfikacji klienta)
      i bezpiecznej wymiany informacji,
     • wykorzystaniu szans związanych z otwartą bankowością i nowoczesnymi płatnościami.
     1
     2
     3
     4
     KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA
      

     Słowniczek 


     • infrastruktura – podstawowe urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa
     • akt notarialny – dokument sporządzony przez notariusza, stwierdzający, że jakaś czynność prawna została dokonana 
     • detaliczny – dokładny, szczegółowy lub dotyczący drobnej sprzedaży 
     • izba rozliczeniowa - podmiot, który zajmuje się obliczaniem należności lub zobowiązań netto np. instytucji 
     • administracja publiczna – podmioty wprowadzające w życie postanowienia rządzących, działające w zakresie spraw publicznych 
     • identyfikacja elektroniczna – proces używania danych w postaci elektronicznej identyfikujących osobę, unikalnie reprezentujących osobę fizyczną lub prawną
     • usługi zaufania – umożliwiają bezpieczne zawieranie transakcji elektronicznych (m.in. zawieranie umów, wydawanie oświadczeń, korzystanie z korespondencji elektronicznej), które mogą odbywać się między: konsumentami, podmiotami gospodarczymi czy administracją publiczną; usługi zaufania to np. podpisy i pieczęci elektroniczne 


     Mapa
     Dowiedz się więcej
     o Krajowej Izbie Rozliczeniowej.

     Multimedia
     O Krajowej Izbie Rozliczeniowej
     https://www.kir.pl
     Kliknij w link, aby odwiedzić stronę. 
     https://www.bankiwpolsce.pl
     1
     2
     ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

     Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce. Misją Związku Banków Polskich jest działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków.

     Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, utworzone i funkcjonujące zgodnie z normami polskiego prawa. Do Związku Banków Polskich należy łącznie 106 banków - komercyjnych, oddziałów instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych, których aktywa obejmują ponad 95% sektora bankowego
     w Polsce. 
     3
     4
     1
     2
     ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

     Trochę historii – kilka dat


     1991 – Zgromadzenie Założycielskie Związku Banków Polskich. 

     1994 – ZBP członkiem Europejskiej Federacji Bankowej, która obecnie reprezentuje
                      ok. 5000 europejskich banków zrzeszonych w 31 narodowych asocjacjach.

     2002 – Swoją działalność rozpoczyna Bankowy Arbitraż Konsumencki przy ZBP.

     2011 – Reorganizacja struktury i biura ZBP.

     2016 – Powołanie Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz zainicjowanie
                      Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji” 
     - popieranie kształcenia
                      zawodowego i koordynacja programów szkoleniowych dla kadry
     bankowej.     3
     4
     1
     2
     3
     4
     ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

     Główne zadania 


     • Tworzenie sprzyjających warunków organizacyjnych i prawnych rozwoju sektora bankowego poprzez współdziałanie z organami państwa. 
     • Organizowanie współdziałania banków na rzecz rozwoju sektora bankowego
      i infrastruktury międzybankowej,
      zwłaszcza w zakresie np. rozliczeń pieniężnych, obrotu czekowego i kartowego, bezpieczeństwa banków, kształcenia kadr bankowych oraz edukacji ekonomicznej, a także współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i środowiskiem akademickim 
     • Podejmowanie działań na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji obsługujących sektor bankowy, zwłaszcza w zakresie np. wymiany informacji bankowej i gospodarczej, szkolnictwa bankowego i badań nad bankowością, rozliczeń pieniężnych oraz arbitrażu bankowego na rzecz klientów banków (konsumentów).
     1
     2
     3
     4
     ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

     Słowniczek 


     • aktywa – majątek przedsiębiorstwa pozostający w danym momencie do jego dyspozycji
     • asocjacje – ugrupowania, zespoły 
     • arbitraż – metoda rozwiązywania sporów prawnych bez udziału sądu powszechnego 
     • infrastruktura– podstawowe urządzenia i instytucje usługowe niezbędne
      do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa


     Mapa
     Dowiedz się więcej
     o Związku Banków Polskich.

     Multimedia
     Związku Banków Polskich
     https://www.zbp.pl
     Źródło: Narodowy Bank Polski
     1
     2
     3
     4
     NARODOWY BANK POLSKI 

     Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z Konstytucją, NBP odpowiada za wartość polskiego pieniądza, a jego podstawowym, zapisanym w ustawie o NBP, celem działalności jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu
     (o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP).
      

     W przeciwieństwie do banków komercyjnych NBP nie prowadzi rachunków dla osób fizycznych czy przedsiębiorstw ani nie udziela im kredytów. Rachunki w NBP mają za to banki komercyjne i budżet państwa. Dlatego często mówi się, że NBP jest bankiem banków i bankiem państwa. 

     Organami NBP są Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP. 

     1
     2
     3
     4
     NARODOWY BANK POLSKI 

     Trochę historii – kilka dat 

     1919 - Przyjęcie ustawy w sprawie nazwy monety polskiej. 

     1924 - Reforma walutowa autorstwa Władysława Grabskiego. Rząd wydaje     
                     rozporządzenie ustanawiające nową 
     walutę – złotego. 

     1945 - Powstanie Narodowego Banku Polskiego. 

     1995 - Denominacja złotego („skreślenie czterech zer”). 

     1997 - Uchwalenie nowej Konstytucji RP, w której wpisane są
                     obecny mandat NBP 
     oraz powołanie 
     Rady Polityki Pieniężnej. 

     2004 - Przystąpienie Polski do UE. NBP zostaje członkiem
                     Europejskiego Systemu Banków Centralnych.
      

     2017 - Wprowadzenie do obiegu banknotu o nominale 500 zł. 
     1
     2
     3
     4
     NARODOWY BANK POLSKI 

     Główne zadania 

     • Emitowanie banknotów i monet. 
     • Prowadzenie polityki pieniężnej. 
     • Organizowanie rozliczeń pieniężnych - system płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. 
     • Działanie na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. 
     • Zarządzanie rezerwami walutowymi - mogą być wykorzystywane np. w celu wsparcia stabilności rynków finansowych czy sektora bankowego, szczególnie w przypadku wystąpienia znacznych zaburzeń na rynkach finansowych. 
     • Obsługa bankowa Skarbu Państwa - NBP jest tzw. bankiem państwa,
      czyli prowadzi rachunek bieżący budżetu państwa oraz rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych.
       
     • Działalność edukacyjna i informacyjna.
     1
     2
     3
     4
     NARODOWY BANK POLSKI 

     Słowniczek


     • emitowanie pieniądza - wprowadzanie do (lub wycofywanie z) obiegu pieniądza 
     • bilety (bony) skarbowe - umożliwiają zaciąganie przez skarb państwa krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego 
     • denominacja - reforma walutowa, polegająca na zamianie znajdujących się
      w obiegu znaków pieniężnych na nowe; przy denominacji konieczne jest ustalenie proporcji, na ich podstawie dochodzi do zmian m.in. cen i płac
     • mandaty (banków centralnych np. NBP) - określają główne cele działania władz monetarnych w danej gospodarce 
     • jednostki budżetowe - otrzymują na swoje potrzeby środki z budżetu państwa, natomiast dochody odprowadzane są na rachunek budżetu państwa bądź rachunek jednostki samorządu terytorialnego (np. urzędy, szkoły, policja)
     Mapa
     Dowiedz się więcej
     o Narodowym Banku Polskim.

     Multimedia
     O Narodowym Banku Polskim
     https://www.nbp.pl
     Źródło: Narodowy Bank Polski
     1
     2
     3
     4
     KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

     Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) została powołana ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym. Celem uchwalenia tej ustawy było dokonanie organizacyjnej integracji organów nadzoru nad rynkiem finansowym i jednoczesne wprowadzenie "nadzoru zintegrowanego". 

     Do wykonywania zadań Komisji i jej Przewodniczącego powołany został Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, którym zastąpił Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Pracami UKNF kieruje Przewodniczący KNF i jego trzej zastępcy. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.
     1
     2
     3
     4
     KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

     Trochę historii – kilka dat

     2006 – Uchwalenie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i tym samym zlikwidowanie
                       Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisji Papierów
                       Wartościowych i Giełd. 
     2007 – Likwidacja Komisji Nadzoru Bankowego i przejęcie jej zadań przez KNF od 2008 r. 


     1
     2
     3
     4
     KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

     Główne zadania 


     • Sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi (np. Apple Pay, Google Pay, PayPal, Visa)
      i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.
     • Podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego.
     • Podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności.
     • Podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.
     • Udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. 
     • Stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty.     1
     2
     3
     4
     KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

     Słowniczek 


     • rynek kapitałowy – segment rynku finansowego, na którym przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe, głównie papiery wartościowe (dokumenty, które świadczą o tym, że ktoś posiada prawa majątkowe)
     • biuro usług płatniczych – osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną uprawniona do świadczenia usługi przekazu pieniężnego 
     • instytucje pieniądza elektronicznego – osoba prawna, której przedmiotem działania jest prowadzenie we własnym imieniu i na własny rachunek działalności polegającej na wydaniu do dyspozycji i wykupie pieniądza elektronicznego oraz rozliczaniu tych transakcji, inaczej instytucja, która emituje środki płatnicze w postaci pieniądza elektronicznego
     • kasy spółdzielcze – rodzaj pomocy finansowej, tworzone w celu zapewnienia członkom łatwiejszego dostępu do kapitału i bezpieczniejszego sposobu pomnażania kapitału
     • polubowny - polegający na dobrowolnym porozumieniu między stronami, na załagodzeniu
      sporów

     Mapa
     Dowiedz się więcej
     o Komisji Nadzoru Finansowego.

     Multimedia
     o Komisji Nadzoru Finansowego
     https://www.knf.gov.pl
     Jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ?
     1
     2
     3
     4
     BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

     Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) działa na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. BFG razem z Narodowym Bankiem Polskim i Komisją Nadzoru Finansowego tworzą sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce. Fundusz w razie upadłości banku / spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zapewnia deponentom (klientom) wypłatę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach do wysokości równowartości 100 tys. euro. 


     1
     2
     3
     4
     BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

     Trochę historii – kilka dat


     1996 – Powstanie BFG na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 

     2008 – Gwarancjom zaczynają podlegać środki do równowartości
                      w złotych 50 tys. euro.
      

     2010 – Gwarancjom zaczynają podlegać środki do równowartości
                      w złotych 100 tys. euro.

     2021 – BFG dysponuje funduszami przekraczającymi 20 mld zł. 
     1
     2
     3
     4
     BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

     Główne zadania 


     • Dokonywanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom i wykonywanie innych obowiązków wynikających z gwarantowania depozytów.
     • Kontrola danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania. Gwarancjom podlegają środki do równowartości w złotych 100 tys. euro.
     • Gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania.
     • Przygotowywanie, aktualizacja i ocena wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji
      i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji.
     • Przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji.
     • Udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły się w obliczu utraty wypłacalności
      oraz wspieranie procesów łączenia się banków zagrożonych z silnymi jednostkami bankowymi.
       
     • Umarzanie i konwersja instrumentów kapitałowych.


     1
     2
     3
     4
     BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

     Słowniczek 


     • deponent – osoba, firma lub organizacja, która złożyła depozyt 
     • depozyt – przedmioty lub pieniądze oddane na przechowanie na warunkach określonych
      w umowie
     • SKOK (Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa) – rodzaj pomocy finansowej, tworzonej przez grupę osób fizycznych w celu zapewnienia łatwiejszego dostępu do kapitału
      i bezpieczniejszego sposobu pomnażania kapitału
     • restrukturyzacja – gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa; celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa
     • aktywa – kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych
     • pasywa – źródło pochodzenia środków gospodarczych, czyli są to takie źródła finansowania, które wskazują na to kto wyposażył firmę w odpowiednie środki
     • wypłacalność – zdolność przedsiębiorstwa do terminowego pokrycia długów w całości
     • konwersja – przekształcanie postaci czegoś 

     Mapa
     Dowiedz się więcej
     o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

     Multimedia
     O Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
     https://www.bfg.pl
     PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

     Reklamacja płatności? Tak, to możliwe! Poznaj procedurę Chargeback


     1
     2
     3
     1
     2
     3
     PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

     ABC bezpieczeństwa płatności - poznaj, zapamiętaj, stosuj!


     1
     2
     3
     PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

     Dlaczego warto płacić bezgotówkowo?

     HISTORIA PIENIĄDZA

     Krótka historia pieniądza

     1
     2
     3
     BUDŻET DOMOWY

     Ryzyko i zysk w inwestowaniu

     1
     2
     3
     BUDŻET DOMOWY

     Oszczędzanie i inwestowanie długoterminowe

     1
     2
     3
     BUDŻET DOMOWY

     Świadome oszczędzanie i inwestowanie
     2
     3
     1
     BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

     Bądź cyberbezpieczny zawsze: Odc. 3 - Cyberbezpieczeństwo w podróży

     3
     1
     2
     BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

     Bądź cyberbezpieczny zawsze: Odc. 2 - Cyberbezpieczeństwo w miejscu pracy

     3
     1
     2
     BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

     Bądź cyberbezpieczny zawsze: Odc. 1 - Cyberbezpieczeństwo zaczyna się
     w domu


     BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I MOBILNA

     Karty bankowe: Odc. 1 - Rodzaje kart bankowych

     1
     2
     3
     1
     2
     3
     BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I MOBILNA

     Karty bankowe: Odc. 2 - Płatności kartą w e-commerce

     1
     2
     3
     BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I MOBILNA 

     Karty bankowe: Odc. 3 - Płatności kartą w POS


     Źródło: Ministerstwo Finansów 
     1
     2
     3
     4
     MINISTERSTWO FINANSÓW 

     W Ministerstwie  działają organy: 

            - Szef Krajowej Administracji Skarbowej, 
            - Generalny Inspektor Informacji Finansowej, 
            - Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, 
            - Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie       
               Dyscypliny Finansów


     1
     2
     3
     Bądź CYBERBEZPIECZNY!

     Nie dopinguj hejtera!


     1
     2
     3
     Bądź CYBERBEZPIECZNY!

     Stosuj podwójne uwierzytelnienie!

     1
     2
     3
     Bądź CYBERBEZPIECZNY!


     Numer karty płatniczej to Twoje dane poufne! 
     1
     2
     3
     4
     CENTRUM EDUKACJI FINANSOWEJ

     Słowniczek 


     • JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego) – wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących (rada gminy, powiatu, sejmik województwa) i wykonawczych (wójt, zarząd powiatu, zarząd województwa)

     • cyberbezpieczeństwo – ogół technik, procesów i praktyk stosowanych w celu ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym (niezatwierdzonym przez użytkownika, właściciela) dostępem 

     1
     2
     3
     CENTRUM EDUKACJI FINANSOWEJ

     Główne zadania


     • rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników sektora finansowego  (np. banków) i kandydatów do pracy, 
     • edukacja obywateli w obszarze finansów, przedsiębiorczości i cyberbezpieczeństwo, 
     • analizy i badania w obszarze bankowości, nowoczesnych technologii
      i edukacji.
       

           4
     4
     1
     2
     3
     CENTRUM EDUKACJI FINANSOWEJ

     Trochę historii – kilka dat 


     1993 - Przedstawiciele 8 banków oraz Związku Banków Polskich podpisują akt założycielski
                      ustanawiający Fundację WIB.
      

     1997 - WIB staje się pełnoprawnym członkiem European Banking Training Network - organizacji
                      zrzeszającej wiodące instytucje szkolenia bankowego w Europie.

     2012 - Inauguracja projektów edukacyjnych we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim -
                      BAKCYL oraz Konkurs BANRISK – Liga Akademicka (obecnie: FinSim).
      

     2016 - WIB rozpoczyna koordynację prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego,
                      a z inicjatywy ZBP i banków uruchamia Program sektorowy "Bankowcy dla Edukacji".
      

     2019 - WIB otrzymuje godło „Teraz Polska” za efekty Programu „Bankowcy dla Edukacji” i uruchamia Program Analityczno-Badawczy.

     2021 - WIB obchodzi 5-lecie realizacji Programu BdE oraz po raz 5. organizuje Kongres Edukacji
                      Finansowej i Przedsiębiorczości z udziałem ponad 2000 uczestników – największe
                      tego typu wydarzenie w Polsce.


     4
     CENTRUM EDUKACJI FINANSOWEJ

     Jednym z największych NGO w Polsce w obszarze edukacji ekonomicznej jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (WIB). Realizuje kilkanaście projektów, zróżnicowanych pod kątem grup odbiorców, form i częstotliwości. Łącznie uczestniczy w nich ponad 800 podmiotów – od instytucji publicznych, JST, banków i innych instytucji sektora finansowego, przez uczelnie
     i szkoły, po organizacje pozarządowe i media.


     WIB to także jeden z liderów kształcenia kadr bankowych w Polsce. Od pierwszych lat działalności realizował projekty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji bankowców
     i jakości praktyk rynkowych instytucji finansowych. Z różnorodnych szkoleń skorzystało już ponad 67 tys. osób pracujących w bankach, firmach ubezpieczeniowych, innych instytucjach finansowych. Wiele z nich trafiło do kadry menadżerskiej polskiego sektora finansowego.


     1
     2
     3
     Kliknij, aby obejrzeć interaktywny film.  
     Mapa
     Edukujemy wspólnie
     w imieniu sektora Bankowego
     Wybierz temat, który Cię interesuje, aby zapoznać się z  wybranymi filmami edukacyjnymi, które przybliżą Ci wskazane zagadnienia.
     CYFROWO I BEZPIECZNIE.
     A Ty jak wybierzesz ?
     Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
     Bankowość internetowa i mobilna
     Historia pieniądza
     Budżet domowy
     Płatności bezgotówkowe
     O Centrum Edukacji Finansowej
     Bądź cyberpezpieczny !
     https://bde.wib.org.pl
     Rozpocznij
     Witamy na wirtualnej wycieczce po świecie finansów i bankowości.

     Dzięki wycieczce poznasz najważniejsze zagadnienia związane 
     z finansami oraz poznasz kluczowe instytucje.


     Zapraszamy
     0%